top of page

טרם מתחילים לבנות, מאין ואיך מתחילים
טרם בוחרים אנשי מקצוע, יש לבדוק מספר פרמטרים שיעמדו במבחן התקציב המוגדר:

זול זה יקר ויקר זה זול


1) טיב השירות - יש לבדוק האם אנשי המקצוע יהיו זמינים ויתנו מענה לכל דבר בכל שלב

2) עמידה בלוח זמנים - בעלת חשיבות עליונה המשפיעה על עלויות

3) תכנון המתאים לתקציב הקיים ברשותכם - בחירת אדריכל ואנשי מקצוע שלא יחרגו מהתקציב


א' - בניית הערכת תקציב המתבצעת ע"י כמאי המדייק עלויות והוצאות כולל אגרות מבוקשות

ב' - מודד - המודד יעשה מפת מדידה וילווה את התהליך עד קבלת טופס 4 ויבצע מס' מדידות כנדרש

ג' - השגת תיק מידע מהועדה לתכנון ובניה (בד"כ נעשית ע"י האדריכל)

ד' - בחירת אדריכל, מעצב פנים, מעצב תאורה, אדריכל נוף

ה' - בחירת מהנדס בנין האחראי על הקונסטרוקציה

ו'- עמידה בדרישות הועדה לתכנון ובניה (יועץ סניטרי, יועץ בטיחות, דו"ח קרקע, אתר פינוי פסולת מאושר, מכון תקנים מכון

העתקות)


בשעה טובה ומוצלחתAnat Harran Luxury Real Estate consultants & brokerage 0526595535
Comments


bottom of page