top of page

עצות חשובות למשכירי נכסים

1) ראוי שבעל הנכס יתייחס לענין ההשכרה כעסק בו כל שלב מתועד ומתוייק.

2) טרם קבלת הערבות הבנקאית, מן הראוי לערוך בדיקה קפדנית של הנכס ולתעד אותה, כך שעם תום השכירות, במידה וימצאו ליקויים שלא יתוקנו, תוכלו לממש את הערבות.

3) היו חביבים וידידותיים, אולם וודאו ועירכו בדיקה מקיפה ביחס ללקוחות הפוטנציאליים להשכרה.

4) תנו ספציפיקציות ברורות בחוזה ותאמו ציפיות, כדי שלא יווצרו אי הבנות בעתיד.

5) רצוי לוודא שאין ללקוחות כל רקע פלילי, צווי פינוי או המחאות חוזרות.

6) רצוי לשמור על יחסי כבוד ופורמליות מקצועית.

7) יש לערוך ביקורי בדיקה של הנכס באופן קבוע, כדי למנוע הפתעות.

8) דאגו שהתנאים בחוזה מתקיימים במלואם בכל עת.

9) טרם הצגת נכס למכירה ראוי לערוך בדיקה לגבי נכסים להשכרה בסביבה. האיכויות, הדרישות המבוקשות וטווח המחירים המבוקש.

10) כדי לחזק את הקשר, ולעודד שמירת הנכס, הקפידו על ידי מחוות קטנות.

11) בידקו והיו מעורים בכל הפרטים הקשורים לזכויותיכם fמשכירי נכס.

12) קחו בחשבון שבמהלך תקופת ההשכרה, בלאי או קלקולים בלתי צפויים, ידרשו תיקון, על כן מן הראוי להקצות משאבים למקרים אלה.

Anat Harran Luxury Real Estate consultants & brokerage 0526595535 בתים בסביון: מכירה/השכרה/מגרשים

bottom of page