top of page

האם ניתן למכור נכס בו גרים שוכרים?


יתכן שבעל נכס ירצה למכור את ביתו מכמה סיבות, אולם מה קורה כשבנכס שבבעלותו גרים שוכרים להם השכיר את הבית.

ישנם שני גורמים עיקריים עליהם יש לתת את הדעת: הבטחת פינוי "חלק" של השוכרים, הכנת הנכס בצורה רפרזנטטיבית כדי למצוא את הקונה המתאים.

הטיפים הבאים, יעזרו למימוש חלק של התהליך:

  1. יש ליידע את השוכרים – תנאי מתלה של התראה קודמת למכירה, הינו מידע ראשון במעלה שיש להאיר בפני השוכר, טרם ישקול שכירת הנכס! במידה והשוכר מודע ומסכים לתנאי זה, במידה וישנו קונה, יש להודיע על כך לשוכרים. ניתן להעביר התראה זו בכתב, אבל מידת רגישות תעדיף לעשות זאת בשיחה פנים אל פנים, כדי להבטיח שיתוף פעולה חיובי.

  2. מכירת הנכס לשוכר הקיים – לפני הוצאת הנכס למכירה, ניתן לתת לשוכר הקיים זכות ראשונים, ולאפשר לו לרכוש את הנכס במידה ומעוניין. מן הסתם, מעצם מגוריהם במקום, יראו במקום ביתם, ויתכן שישקלו רכישתו. במידה ואין באפשרותם לרכוש את הנכס מטעמים כלכליים, עדיין ההצעה תהיה מוערכת על ידם.

  3. איך לחדש את החוזה – הסכמה לגבי זמן התראה מראש, אמורה להקבע ע"י שני הצדדים: המשכיר והשוכר. במידה ומשך תקופת החוזה מתקרב לסיומו, אין לחדשו. כן ניתן להוציאו לשכירות לתקופות קצרות טווח, שלא יחבלו בסיכויי מכירה מהירה וחלקה.

  4. מכירת הנכס למשקיע – במידה ובעל הנכס נמצא במצב בו מחוייבת עבורו מכירה, אולם תום חוזה השכירות עדיין רחוק מועד, ניתן לשקול מכירה למשקיע שיקבל את השוכר יחד עם הנכס. מצב כזה מצמצם את קטגורית הקונים הפוטנציאליים, היות ומחייב את הקונה בחוזה הקיים עם השוכר הנוכחי על כל תנאיו.

  5. עזרה במקום מגורים חליפי – מחווה יפה של המשכיר, הינה הרתמות למאמץ מציאת מקום מגורים חליפי לשוכר האמור לפנות את הבית. יתרה מזו, הרתמות נוספת למצב יכולה להיות במכתב המלצה שיפתח לשוכר את הדרך לשכירת נכס חליפי בצורה קלה.

  6. מתן תמריץ כספי – תמריץ כזה ניתן ורצוי להציע כ"פתיחת דלת" חלקה לשיתוף פעולה עם השוכר לצורך הצגת הנכס: כדי ליצור שיתוף פעולה לגבי קביעת מועדים ומימוש ביקורים של לקוחות פוטנציאליים לקניה. כמו כן, כדי להבטיח התנהלות זורמת עם הצגת ההתראה. תמריץ כספי יכול אף לשמש לצורך הבטחת מצב רפרזנטטיבי של הנכס בפני קונים פוטנציאליים. כאשר השוכר ירגיש שיש לו מה "להרויח", יעשה את מלוא המאמץ כדי לשתף פעולה ואף יפגין השתדלות יתר.

במידה ואין תנאי מתלה, ואכן יש למשכיר רצון למכור את הנכס, יש קונה, אבל השוכר אינו מעוניין לפנות את הנכס גם אם יוצע לו פיצוי, על בעל הנכס להמתין עד תום תקופת חוזה השכירות, ולהוציא אותו לשוק רק אז.

Anat Harran Luxury Real Estate consultants & brokerage 0526595535 בתים בסביון: מכירה/השכרה/מגרשים

bottom of page