top of page

לקוחות קונים - עצות בנושא בדק בית טרם קניה


איך לקבל מידע ראוי בבדק בית, ולהשתמש בו לצורך מו"מ.

בהליך הרכישה, יעמוד הקונה מול מספר הוצאות מעבר לרכישה עצמה, הכוללות הערכת מצב הנכס, שכ"ט ומיסוי.

הליך הערכת הנכס יעיד מהן החוזקות/חולשות של הנכס, ומה דרכי תפעולו בצורה אופטימלית.

הערכת הנכס בתהליך בדק בית, תתן אינדיקציות כוללות ופרטניות, החל מכיווני פילטרים של אויר, היכן נמצא השיבר המרכזי, ועד גיל ומצב מערכות תפעול עיקריות: חשמל, מים וכד'.

לאחר עריכת הדו"ח, יש לעבור עליו בצורה יסודית, ובאם עולות שאלות, לברר כל פרט שאינו מובן.

במידה ועולות שאלות לגבי כשירות/מצב ספציפי, יש להמשיך הלאה לקבלת חוות דעת של מומחה בתחום הספציפי: עובש, בעיית מזיקים – יש לפנות למומחים בתחום.

כל מו"מ הוא ייחודי, אולם יש כללים מנחים הנוגעים להתייחסות לדו"ח בדק הבית.

אם יש מרכיבים לא תקינים/שבורים הדורשים תיקון/החלפה: מע' קירור/חימום, גג, חלונות, יש להתמקד בהם, ולא בפרטים שוליים. יש להתמקד בפרטים בעלי החשיבות העליונה לתפעול תקין של הנכס.

במידה ואין בעיות מהותיות, ניתן לעבור לפרטים אחרים,פחותים בחשיבותם. הכינו רשימה ע"פ סדר עדיפות, אותה תציגו בפני בעל הנכס.

יש לזכור כמה דברים בהתייחס לדו"ח בדק הבית. בהליך בדק הבית, לא ניתן "לראות מבעד לקירות". יש דברים שלא ניתן לאמוד. בנוסף, הבדיקה נכונה רק לאותו יום בו נערכה. מצבים נתונים, משתנים עם חלוף הזמן.

גורמים עליונים בחשיבותם לבדיקה, מעבר למערכות תפעול ותשתיות: גז ראדון, מזיקים, עובש.

עם הגשת הדו"ח, ניתן לפנות עימו לבעל הנכס, להציגו, ולדרוש תיקון הליקויים. לחילופין, ניתן להמיר את התיקונים בהפחתת הסכום המבוקש עבור הנכס.

היות ורכישת נכס הינה פעולה מהותית, ולרב חד פעמית, מן הראוי למצוא ולהשקיע בחברה לה שם מבוסס ומהימן. יש לבחור בקפדנות את מי שאמור לבצע את הבדיקה, אם ע"י קבלת דו"חות דוגמה, ואפילו עדיף לקבל המלצות לגבי אותו גורם: מידת היסודיות, עמידה בלוחות זמנים, הצגה מסודרת של הדו"ח.

גם רצוי הוא, שהקונה הפוטנציאלי יהיה נוכח במקום, עם ביצוע הבדיקה, שכן במהלכה יוכלו לעקוב אחרי הערות והערכות המצב בפועל, לנוכח הממצאים, החיובי והשלילי בנכס, כמו גם תפעולו.

Anat Harran Luxury Real Estate consultants & brokerage 0526595535 בתים בסביון: מכירה/השכרה/מגרשים

bottom of page