מידת השקיפות לה נדרש בעל נכס מוכר בהתייחסות לליקויים