top of page

מידת השקיפות לה נדרש בעל נכס מוכר בהתייחסות לליקויים


נושא רגיש, מטבע הדברים, המוכר אינו רוצה לסכל סיכויי מכירה ע"י הצגת ליקויי נכס שאינם גלויים לעין. יחד עם זאת, אם בשלב מאוחר יותר, לאחר שבוצעה מכירה, יתגלו דברים שהיו ידועים למוכר, הנ"ל חשוף לפוטנציאל של תביעה משפטית.

נשאלת השאלה: עד כמה צריכים לשתף ו"לגלות".

כאשר אתם מתלבטים, עדיף להיות שקופים ולהאיר נקודות בעייתיות. יש לעדכן לגבי מצבו ה"פיסי", של הנכס, אלמנטים המהווים סכנה אפשרית, העלמת מידע כשיעבוד הנכס – ככלל, כל דבר מהותי, העשוי להשפיע על החלטת הקונה הפוטנציאלי.

גם אם לראייתכם, הליקויים איתם למדתם לחיות, אינם מהותיים, אסור להעלים עין מקיומם. גילוי מאוחר יותר, עלול להוביל לתביעה משפטית. דוקא מידת השקיפות והאותנטיות של בעל הנכס, היא זו המשדרת אמינות וביטחון בעיני לקוח קונה. יש גם להאיר את עיני לקוחות קונים כי דברים שופצו/תוקנו/הוחלפו בנכס, כדי להעלות את מידת ערכו.

במידה ובעל הנכס הזמין חברה הבודקת את הנכס על כל איכויותיו/ליקוייו, תהיה בידו חוות דעת מאושרת בשקיפות מלאה.

יחד אם זאת, יש מקום לחוסר גילוי בתום לב. לדוגמה: יתכן שיש טרמיטים בבית, אולם אף פעם לא נתקלתם בהם, אי ידיעה זו הינה לגיטמית ותחת הקטגוריה של תום לב.

היה ואינכם יודעים יודעים לתת תשובה וודאית לשאלות קונה פוטנציאלי, הטוב ביותר לענות שאינכם יודעים, מאשר לענות תשובה לא מדוייקת או לנחש.

עדיף להפסיד לקוח ע"י גילוי נאות, מאשר לזכות באופציה של תביעה משפטית עתידית.

Anat Harran Luxury Real Estate consultants & brokerage 0526595535

בתים בסביון: מכירה/השכרה/מגרשים

bottom of page